Прикажи # 
Наслов Датум на создавање
Повик за учество во Обука за здружување и земјоделско задругарство 19 Ноември 2018
Соопштение за отпочнување на проект 19 Октомври 2018
ПРОМЕНА НА ДАТУМ на реализирање на активност – посета на земјоделска задруга 14 Ноември 2018
Партнерства за позитивни социјални промени (press release) 19 Октомври 2018
Покана за учество во активност: Посета на земјоделска задруга 06 Ноември 2018
Повик за понуди Експерт за Обука за здружување и земјоделско задругарство 19 Октомври 2018
Повик за понуди: Експерт за Обука за зајакнување на соработката помеѓу граѓанските организации, бизнис секторот и локалната самоуправа 19 Октомври 2018
Повик за понуди: Експерт за Обука за ЕУ фондови и ЛИДЕР пристап 19 Октомври 2018
Повик за понуди: Експерт за подготовка на документација за формирање на земјоделска задруга и за подготовка на бизнис план на задруга 19 Октомври 2018