Методи на работа

  • конференции
  • семинари
  • работилници
  • публикации
  • публикација на печатен материјал
  • продукција на аудио и видео материјали
  • понуда на услуги за самоодржливост