Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/adora/public_html/plugins/system/admintools/admintools/core.php on line 33

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/adora/public_html/plugins/system/admintools/admintools/pro.php on line 39
Досегашни активности

Досегашни активности

 

АДОРА е здружение на граѓани со цел да ги подобри условите за живот и стандардот на живот на граѓаните во Македонија. Во рамките на своите програмски активности, АДОРА се осврнува на потребата на граѓаните главно во однос на социјалната вклученост и социјалните услуги, како и прашањата што се однесуваат на сиромаштијата и економскиот развој.

 АДОРА работи на локално и национално ниво, обезбедува услуги и спроведува активности во различни региони, како и во партнерства, во различни земји.

        Попреченост и социјална инклузија

ВИП Култура - Целта на овој проект беше да се собере млади луѓе од различни земји и да го промовира она што може да се најде како заедничко, за да можат да најдат сличности меѓу нив и да се чувствуваат како едно.

Социјална кохезија

Партнерство за позитивни општествени промени-Создавање погодна средина за економски и социјален развој во соработка со локалната самоуправа. Дефинирање процеси и процедури за учество во процесите на донесување одлуки и буџетирање на општините, и градење партнерства и сојузи меѓу засегнатите страни за ефективни општествени промени.

Рурален развој

1. Национален комитет за семејно земјоделство (NCFF) - обезбедување еднакви можности за жените што живеат во руралните области, особено за оние семејни фарми управувани од мажи и жени.

2. Саем за мед - идентификување и справување со постојните предизвици за рурален развој, вклучувајќи земјоделско и органско производство на храна и агротуризам.

3. Органика - градење на капацитети на земјоделците да воспостават агро -задруга и да го трансформираат своето производство од конвенционално во органско и промовирање на агротуризмот во руралните области.

4. Производство на печурки - поддршка на локалниот развој и пренесување на знаење од развиени во региони со ниски приходи во Македонија.

5. Сончев Фен - одржливо и корисно управување со природните ресурси преку употреба на сончева енергија. Проектот се спроведува во соработка со ЛАГ Скардус, со кого АДОРА спроведе многу активности.

Животна средина

Зачувување на биолошката разновидност преку одржливо управување со ресурсите во Шар Планина - се однесуваше на прашањето за разговор во природа, рурален развој, активности поврзани со прогласување на Шара за национален парк, поддршка за локални економски активности, проценка на потребите и истражување меѓу граѓаните на Шара.

Младина

АДОРА ТЦ „Вештини за подобра иднина“ имаше за цел да ги инспирира младите луѓе да развијат компетенции и меки вештини што ги бара пазарот на трудот и традиционално не ги нудат формалните образовни институции, со цел постигнување повисоки стапки на вработување на младите.

Доживотно учење

1. Уличен фестивал за доживотно учење што се одржа пред Центарот за култура во Тетово. Корисни информации за доживотно учење и образование за возрасни и придобивките што ги носат за заедницата беа дистрибуирани до посетителите.

2. Денови на доживотно учење- Од 2011 година, АДОРА учествуваше во организирање на манифестацијата Денови на доживотно учење во Македонија. Асоцијацијата Мрежа за доживотно учење и нејзините членови (АДОРА е член на ЛЛН) организираа четири форуми за доживотно учење. На форумите се дискутираше за важноста на образованието за возрасни и доживотното учење, улогата на работничките  и Центрите за вработување во намалувањето на нивото на невработеност.

3. Истражување за даватели на образование за возрасни - АДОРА беше поврзан партнер со LLN Македонија во спроведување на три истражувања за даватели на образование за возрасни.

Учество и членства во други програми и активности

Учество во програма за зајакнување на капацитети на комисии за односи меѓу заедниците спроведена од страна на ИРЗ како носител на активностите. Види на линк www.cdi.mk Организација на ДЕН НА МИРОТ во Тетово, во соработка со ИРЗ-Тетово.

Членка и активности во рамките на Мрежа за доживотно учење ( www.mdu.mk) Обуки- консултација за претприемништво за различна целна група Активности сврзани за зајакнување на капацитети на млади невработени лица Адора во рамките на ресурсниот центар, во 2011 има организирано програма за обуки на млади невработени лица, со цел да ги зајакнат и надградат своите знаења и да бидат поконкурентни на пазарот на труд и знаење. Активности за млади, младинско учество и волонтерство Адора како дел од нејзината програма за 2011, согласно финансискиот план реализираше активности од интерес за млади во склоп на кои: семинари, работилници, конференции, публикации, патувања во земјата и странство.

Активности за генерирање приход, економски развој и вработување Во програмата за самоодржливост за 2011, Адора, успеа да се наметне како правен субјект кој организира настани, конференции, семинари и за таа цел да ги наплаќа своите услуги. Бона Менте 6: Комисии за односи меѓу заедниците, - (КОМЗ) Здружението за развој и образование АДОРА  во периодот од Јануари 2012 до Април 2012  партнерски го спроведе проектот “Бона Менте 6 – Поддршка за Комисиите за односи меѓу заедниците во етнички мешани општини кои не се законски обврзани да воспостават КОМЗ” финансиран од страна на Амбасадата на Кралство Норвешка.

Во спроведувањето на проектот учествуваа претставници од КОМЗ од 16 општини кои немаат законска обврска да формираат КОМЗ, претставници на невладини организации и засегнати граѓани. Целта на овој проект беше поттикнување и зајакнување на капацитетите на носителите на одлуки на локално ниво (членови на КОМЗ, членови на Советите на општините и општинската администрација) во етнички мешани општини кои доброволно имаат воспоставено КОМЗ; зголемување на застапувањето на КОМЗ кон општинските совети; зголемување на нивото на транспарентност на работата на КОМЗ; воспоставување на влијание и видливост на КОМЗ во локалните заедници; информирање на граѓаните за работата на КОМЗ во општините ПОДОБРУВАЊЕ НА ЛЕГИСЛАТИВАТА ВО РМ ВО ОДНОС НА КОМЗ Адора при реализација на својата годишна програма за 2012 и при имплементација на Бона Менте 6, како дел од овој проект опфати и дел од активностите кои беа имплементирани имаа за цел истражување и документирање на состојбите во кои што се наоѓаат КОМЗ, анализа на нивните потреби како и проблемите со кои што се соочуваат во своето работење.

Во овој дел од активностите АДОРА реализираше теренско истражување во 21 општина во Република Македонија со кое што беа опфатени претставници на КОМЗ, локална администрација, НВОи, како и обични граѓани. Ова истражување служи како основа за изготвување на анализа на политики и кратка информација за политики во делот на функционирањето на КОМЗ, кои пак понатаму ќе служат за да бидат искористени за да се изготват предлог измени и дополнување на законот за локална самоуправа во делот на КОМЗ. Активности на АДОРА во рамките на Сојуз за развој на образование за возрасни и доживотно учење (СРОВ) Здружение АДОРА – Тетово, како организација основач и член на националниот СРОВ на Република Макеоднија, активно е вклучена во реализација на повеќе активности. Во досегашниот период, претставници на АДОРА беа вклучени при еализација на следните активности: 1. Ко-организатор на денови на доживотно учење со трибини во повеќе општини во Македонија 2. Спроведување на анализа на понудувачи на неформлано образование во Република Македонија 3. КОнтинуирано учество во работа во органи и тела на СРОВ за развој на програми за образование на возрасни 4. Организирање на консултативни средби и работилници за неформално образование и верификација на програми 5. Учество на национални конференции и други настани поврзани до неформлано образование.