За Адора

Општи податоци

 

Формирано: 2009 година

Регистрација: 13.09.2010 година

ЕМБС: 6641474

ЕДБ: 4028010513533

Шифра на дејност 94.99 – други организации на база на зачленување

Банка депонент: Комерцијална Банка 

Број на денарска сметка: 300-1100000826-26

Број на девизна сметка: 02-701-0029994.9

IBAN: MK07300701002999498

SWIFT: KOBSMK2XTEB

PADOR: MK 2012-AVK-1303531866

PIC број: 938961262

Седиште Тетово

Адреса: Иво Лола Рибар бр. 163   Тетово

Застапник: Кирил Ристоски