Рурален развој

Адора започнува да се движи во правец на развивање капацитети во контекст на ИПАРД програмата. Целта е јакнење на капацитети за овозможување на обуки, информации и насоки за развивање на рурален развој, како и реализација на стратешки партнерства со организации кои работат на ова поле.