Членство во други мрежи

  • ЛАГ Скардус
  • Мрежа за доживотно учење - МДУ
  • АПТОН Народна техника Тетово – полноправна членка  
  • Национален коминет за семејно земјоделство - Македонија
  • Национална младинска коалиција
  • Национална платформа - Пријатели на Шара